Variacions en l'òrgan d'administració

Correspon a l’òrgan d’administració la gestió i representació de la societat i aquesta es pot estructurar en diferents formes:

– Un administrador/a únic/a, que individualment té totes les facultats legals de gestió i representació de la societat.

– Dos o més administradors solidaris, es a dir, que cadascú d’ells pot actuar individualment.

– Dos o més administradors mancomunats, es a dir, que cal una actuació conjunta per part de tots ells per actuar en nom de la societat.

– Un consell d’administració, format per un mínim de tres membres i un màxim de 12 membres per la societat limitada i sense límit de membres per la societat anònima. Aquests membres actuen de forma col·legiada i mitjançant acords sotmesos a una majoria de vots.

Són els propis socis els que decideixen adoptar qualsevol de les formes anteriors i a no ser que els estatuts socials disposin el contrari, no cal tenir la condició de soci per ser administrador d ela societat. Poden ser membre de l’òrgan d’administració, les persones físiques i jurídiques.

Torna a dalt