Transmissió de participacions socials i accions

Les participacions socials en la societat de responsabilitat limitada i les accions en la societat anònima són parts alíquotes del capital social i confereixen al seu titular la condició de soci, amb tots els drets i obligacions que reconeix la normativa vigent en matèria de societat i els estatuts socials.

La transmissió d’accions i participacions socials pots ser intervius i mortis causa i requereix de document públic.

Torna a dalt