Successions i donacions

Declaració d'hereus

La declaració d´hereus és un tràmit que cal fer-se per via judicial o notarial en funció de qui siguin els hereus i que serveix per identificar els hereus d´una persona i la proporció de l´herència a la que tenen dret.

Quan els hereus són pares o fills del difunt, la declaració es fa davant de notari que, un cop practicades les proves documentals i testaificals corresponents, té facultat per declarar els hereus després de transcorre el tremini d´exposició pública corresponent.

Quan els hereus són altres familiars, la via per tramitar la declaració d´hereus és la judicial. Les proves documentals i testaificals es practicaran en el si d´un procediment judicial de jurisdicció voluntària a través del qual el jutge acaba dictant una resolució per la que declara els hersu del difunt i la proporció que, d´acord amb el seu parentiu, tenen de l´herencia.

Torna a dalt