Serveis de l'àrea fiscal

Confecció de declaracions

Declaracions periòdiques: IVA, IRPF, Impost de Societats i retencions i ingressos a compte.

Declaracions informatives: IVA (resum anual, model 347 d’operacions superiors a 3.005,06 €, model 349 d’operacions intracomunitàries, Intrastat), IRPF (model 184 d’entitats en règim d’atribució de rendes) i retencions i ingressos a compte (model 180, model 190, model 193).

Altres declaracions: cens i IAE, renda i patrimoni, ITP i AJD, successions i donacions, plusvàlua municipal.

Ens encarreguem de confeccionar i presentar les declaracions anteriors basant-nos en les dades aportades pel client. També fem simulacions i previsions de liquidacions futures.

Assistència i representació davant la Inspecció de l’Agència Tributària estatal o catalana

Hi ha dues classes de procediments de comprovació, els procediments de gestió tributària: de devolució, verificació de dades, comprovació de valors i comprovacions limitades; i el procediment d’inspecció pròpiament dit.

Procediments de gestió tributària

Inici: requeriment de dades o proposta de liquidació provisional

Desenvolupament: contestació del requeriment aportant les dades i documents requerits o escrit d’al·legacions amb les dades i documents necessaris per justificar les al·legacions formulades.

Finalització: per resolució expressa de l’Administració (manifestació de que no procedeix regularitzar la situació tributària o liquidació provisional en cas contrari), per caducitat de l’expedient, o per l’inici d’un procediment inspector que inclogui l’objecte de la comprovació limitada.

Procediment d’inspecció tributària

Inici: comunicació d’inici de les actuacions inspectores.

Desenvolupament: visites a l’inspector per aportar la documentació requerida (comptabilitat de l’empresa, llibres registre, factures, extractes bancaris), per justificar operacions; visita de l’inspector al local de l’empresa (la majoria de vegades no).

Finalització: les actuacions inspectores es recullen en diligències on consta la documentació aportada i les manifestacions fetes pel contribuent i l’inspector, i finalment es resumeix en un acta que pot ser de:

  • Acta de comprovat i conforme: no hi ha regularització.
  • Acta amb acord: hi ha regularització i liquidació provisional o definitiva. Amb aquesta acta s’ha de constituir un dipòsit o aval previ a la liquidació i la sanció derivada de la liquidació es redueix un 50%. Donat que aquesta acta només es pot formalitzar en casos molt concrets s’utilitza poc.
  • Acta de conformitat: hi ha regularització i liquidació provisional o definitiva. El contribuent presta conformitat a la liquidació (renuncia al dret a presentar recurs contra la liquidació) i la sanció derivada de la liquidació es redueix un 30%.
  • Acta de disconformitat: hi ha regularització i liquidació provisional o definitiva. El contribuent no presta conformitat a la liquidació i la sanció derivada de la liquidació no té reducció.

Assistim als nostres clients tant en els procediments de gestió com el d’inspecció, analitzant les declaracions i la documentació a presentar i dissenyant l’estratègia a seguir en el procediment, així com assistir a les visites d’inspecció en representació del client o acompanyant-lo.

Tramitació de recursos i reclamacions en via administrativa i contenciosa administrativa

Contra les liquidacions provisionals o definitives practicades per l’Agència Tributària estatal o catalana es pot presentar potestativament recurs de reposició o reclamació econòmico administrativa, sense que es puguin simultaniejar. La resolució de la reclamació econòmico administrativa finalitza la via administrativa, però deixa oberta la via contenciosa administrativa.

Estudiem, confeccionem i tramitem tots els recursos anteriors en via administrativa i contenciosa administrativa, fent-ne el seguiment fins a la seva resolució definitiva.

Planificació fiscal d’operacions societàries, empresarials o particulars

És bastant habitual que els clients acudeixin a l’assessoria perquè se’ls confeccionin les declaracions fiscals derivades d’activitats econòmiques o de diferents compres o vendes d’immobles, accions i participacions.

Considerem que és més important venir a l’assessoria abans de fer les citades operacions per poder estudiar les diferents opcions de realitzar-les i analitzar els costos fiscals de cadascuna d’elles per així poder optar per la millor opció.

Planificació de l’Impost de Successions

Després de les noves reduccions aplicables una gran majoria de contribuents ja no han de tributar per aquest impost,  però donat que l’impost continua vigent afecta a una part dels contribuents, el fet de no haver estudiat i preparat la successió pot tenir efectes econòmics importants.

Ajudem a planificar la successió verificant que es compleixen les condicions per aplicar les reduccions (minusvalia, habitatge habitual, empresa individual, participació en entitats) i estudiem la millor forma de transmissió dels béns (donació o compravenda en comptes de successió, desmembrament del domini dels béns en nua propietat i usdefruit, acceptació o renúncia de l’herència).

Assessorament fiscal continuat i assessorament en la gestió

Els empresaris i professionals contracten els serveis de les assessories per ajudar-los a solucionar els problemes fiscals, és a dir, la presentació correcta de les declaracions i el compliment de la resta d’obligacions fiscals : llibres registre, factures, etc.

Nosaltres prestem aquests serveis i, a més, periòdicament analitzem la situació fiscal i econòmica de l’empresari o professional proposant i consensuant amb el client mesures que ajudin a millorar l’evolució del negoci.

Torna a dalt