Retencions i pagaments a compte

Model 193

Resum anual simplificat de retencions i ingressos a compte de determinats rendiments de capital mobiliari o determinades rendes

Qui l’ha de presentar:

Qui hagi presentat el Model 111.Per poder presentar aquest model simplificat tots aquells obligats tributaris que no es trobin en les circumstàncies següents (si s’hi troben han de presentar el Model 193 normal):

  • Que l’obligat tributari tingui la condició d’entitat domiciliada, resident o representada a Espanya, que pagui per compte aliè les rendes subjectes a retenció d’aquest model o que sigui dipositària o gestioni el cobrament de les rendes dels valors dels que derivin els rendiments de capital mobiliari i rendes objecte s’aquest model.
  • Que l’obligat tributari tingui la condició d’emissor dels valors dels que es derivin els rendiments de capital mobiliari i rendes objecte s’aquest model, sempre que aquestes rendes siguin objecte de pagament per compte aliè o els valors estiguin dipositats pels seus titulars o es gestioni el cobrament de les rendes per les entitats del paràgraf anterior.
  • Que l’obligat tributari hagi abonat rendiments del capital mobiliari i rendes d’aquest model que, per ser la sevas freqüència de liquidació superior a 12 mesos, hagués realitzat ingressos a compte en exercicis anteriors a 1999 i en l’exercici a que correspon aquest model hagi practicat la retenció definitiva i la regularització a que es refereix l’apartat 3 de la DT 4ª del RD 1777/2004 del Reglament de l’Iimpost de Societats.
  • Que l’obligat tributari sigui perceptor de quantitats en concepte de despeses d’administració i custòdia de valors negociables a que es refereix l’article 24.1.a) de la Llei d’IRPF.

Periodicitat:

Anual, 1 al 30 de gener (si paper preimprès 1 a 20 de gener). Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable. La presentació ha de ser en paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL i grans empreses.

Torna a dalt