Retencions i pagaments a compte

Model 115

Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans

Qui l’ha de presentar:

Persones físiques, jurídiques i altres entitats que abonin les rendes o rendiments per arrendament d’immobles urbans. No ha de presentar el Model 115 qui estigui obligat a tributar per algun epígraf del grup 861 de l’IAE i no resulti quota zero (valor cadastral immobles > 600.000 €). L’arrendador ha d’entregar a l’arrendatari un certificat emès per l’Agència Tributària que acrediti que compleix les condicions anteriors.

Periodicitat:

Mensual per les grans empreses (més de 6.010,24 € de volum d’operacions), dies 1 al 20 del mes següent, excepte mesos de juliol i agost que es presenta de l’1 al 20 de setembre. Per a la resta la periodicitat és trimestral: 1 a 20 d’abril, 1 a 20 de juliol, 1 a 20 d’octubre i 1 a 20 de gener. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable. La presentació ha de ser en paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL i grans empreses.

Torna a dalt