Retencions i pagaments a compte

Model 111

Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials

Qui l’ha de presentar:

Persones físiques, jurídiques i altres entitats que paguin les rendes següents:

Rendiments del treball
Activitats professionals, agrícoles o ramaderes, forestals, i activitats econòmiques en estimació objectiva
Rendiments de la propietat intel·lectual, industrial, assistència tècnica, arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis i mines, i cessió del dret d’imatge
Premis de jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries
Guanys patrimonials derivats d’aprofitaments forestals dels veïns als boscos públics
Determinades contraprestacions a persones o entitats no residents

Periodicitat:

Mensual per les grans empreses (més de 6.010,24 € de volum d’operacions), dies 1 al 20 del mes següent, excepte mesos de juliol i agost que es presenta de l’1 al 20 de setembre. Per a la resta la periodicitat és trimestral: 1 a 20 d’abril, 1 a 20 de juliol, 1 a 20 d’octubre i 1 a 20 de gener. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable. La presentació ha de ser en paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL i grans empreses.

Torna a dalt