Retencions i pagaments a compte

OBLIGATS A RETENIR

a) Les persones jurídiques i altres entitats, incloses les comunitats de propietaris i les entitats en règim d’atribució de rendes
b) Els contribuents que realitzin activitats econòmiques
c) Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol  que hi operin amb establiment permanent
d) Les persones físiques, jurídiques i altres entitats no residents en territori espanyol  que hi operin sense establiment permanent, respecte dels rendiments del treball i altres rendiments sotmesos a retenció que siguin despesa deduïble

RENDES SUBJECTES A RETENCIÓ O INGRÉS A COMPTE

a) Rendiments del treball
b) Rendiments del capital mobiliari
c) Rendiments de les activitats econòmiques següents: professionals, agrícoles o ramaderes, i algunes activitats empresarials en estimació objectiva
d) Guanys patrimonials derivats de la transmissió o reembossament d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, així com els derivats dels aprofitaments forestals dels veïns en forests públiques
e) Rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans
f) Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, assistència tècnica, arrendament de béns mobles, negocis o mines, el subarrendament dels béns anteriors, i els procedents de la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge
g) Premis per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries

IMPORT DE LES RETENCIONS

RETENCIONS DEL TREBALL

DE 01-01-2015 A 11-07-2015

DE 12-07-2015 A 31-12-2015

2016

Tipus de retencions especials
Cursos, conferències, col·loquis 19% 15% 15%
Administradors i consellers 37% 37% 35%
Endarreriments exercicis anteriors 15% 15% 15%
Relacions laborals especials Mínim 15% Mínim 15% Mínim 15%
Contractes durada inferior a 1 any Mínim 2% Mínim 2% Mínim 2%
Rendiments obtinguts a Ceuta i Melilla 50% de la que toqui 50% de la que toqui 50% de la que toqui
CAPITAL MOBILIARI 20% 19,5% 19%
ARRENDAMENT I SUBARRENDAMENT D’IMMOBLES URBANS 20% 19,5% 19%
ACTIVITATS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA 1% 1% 1%
ACTIVITATS PROFESSIONALS 19% . 9% noves activitats. 15% . 7% noves activitats. 15% . 7% noves activitats
ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES I FORESTALS
Agrícoles i ramaderes 2% 2% 2%
Engreix de porcs i avicultura 1% 1% 1%
Forestals 2% 2% 2%
PREMIS 20% 19,5% 19%
FONS D’INVERSIÓ 20% 19,5% 19%

MODELS DE DECLARACIÓ

111 Retencions i ingressos a compte. Rendiments de treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials
115 Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans
123 Retencions i ingressos a compte. Determinats rendiments de capital mobiliari o determinades rendes
180 Resum anual de retencions i ingressos a compte de rendes o rendiments procedents de l’arrendament d’immobles urbans
187 Declaració informativa i resum anual de retencions i ingressos a compte per operacions d’adquisició i alienació d’accions i participacions
188 Resum anual de retencions i ingressos a compte de rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions de capitalització i contractes d’assegurances de vida o invalidesa
190 Resum anual de rendiments de treball i activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials
193 Resum anual simplificat de retencions i ingressos a compte de determinats rendiments de capital mobiliari o determinades rendes
194  Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, canvi o conversió de qualsevol classe d’actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens
196 Resum anual de retencions i ingressos a compte en relació amb les rendes o rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d’institucions financeres

 

Torna a dalt