Retencions fiscals sobre rendes del treball

MODEL 190

S’inclouran en aquest model informatiu les següents rendes i els perceptors de les mateixes, fins i tot quan no estiguessin sotmeses a retenció o a ingrés a compte per raó de la seva quantia, així com en els supòsits en què per aplicació de la normativa vigent resulti un percentatge de retenció o ingrés a compte igual a zero:

  • Els rendiments de treball, incloses les dietes per desplaçament i despeses de viatge exceptuats de gravamen. No s’inclouran els rendiments del treball en espècie respecte dels quals no existeixi obligació d’efectuar ingressos a compte (contribucions satisfetes pels promotors de Planes de Pensions i de Mutualitats de Previsió Social que redueixin la base imposable).
  • Els rendiments d’activitats professionals, agrícoles i ramaderes, així com els contemplats en l’article 64.2 b) del Reglament de l’IRPF (Decret Foral 174/99), quan aquests últims provinguin d’activitats econòmiques.
  • Contraprestacions satisfetes a persones o entitats no residents al fet que es refereix el l´article 73.9 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre.
  • Els premis lliurats per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries al fet que es refereix l’art.64.2 c) del Reglament de l’Impost.
  • Les rendes declarades exemptes en l’art. 7 de la Llei Foral 22/98 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que tinguin consideració de rendiments del treball o d’activitats econòmiques.

QUI HA DE PRESENTAR-LO?

Les persones físiques, jurídiques i altres entitats, incloses les Administracions Públiques i les entitats en atribució de rendes, que satisfacin o abonin alguna de les rendes subjectes a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques assenyalades en l’apartat anterior.

QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ?

Haurà de presentar-se entre l’1 de gener i el 31 de gener de cada any, en relació amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte efectuats que corresponguin a l’any natural immediat anterior.

DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ:

Documentació obligatòria Imprès model 190.

La presentació haurà de realitzar-se obligatòriament per via telemàtica en aquelles declaracions que continguin més de 15 persones relacionades.

La tramitació presencial implicarà presentar en qualsevol de les oficines d’Hisenda Tributària l’imprès degudament emplenat o en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores on s’hagi realitzat el corresponent pagament.

Torna a dalt