Retencions fiscals sobre rendes del treball

MODEL 111

QUI HA DE PRESENTAR-LO?

Estan obligats a presentar el model 111 totes aquelles persones físiques, jurídiques i altres entitats, incloses les Administracions Públiques, contemplades en l’article 76 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Reial decret 439/2007, de 30 de març, que estant obligades a retenir o a ingressar conforme a l’establert en l’article 74 del citat Reglament, satisfacin o abonin alguna de les següents rendes:

a) Rendiments del treball.

b) Rendiments que siguin contraprestació de les següents activitats econòmiques:

1r. Activitats professionals al fet que es refereix l’article 95.1 i 2 del Reglament de l’Impost.

2n. Activitats agrícoles o ramaderes, en els termes assenyalats en l’article 95.4 del Reglament de l’Impost.

3r. Activitats forestals al fet que es refereix l’article 95.5 del Reglament de l’Impost.

4t. Activitats econòmiques els rendiments nets de les quals es determinin conformement al mètode d’estimació objectiva, previstes en l’article 95.6.2º del Reglament de l’Impost.

c) Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis o mines, del subarrendament sobre els béns anteriors i els procedents de la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge, als quals es refereix l’article 75.2.b) del Reglament de l’Impost, quan provinguin d’activitats econòmiques.

d) Premis que es lliurin com a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, al fet que es refereix l’article 75.2.c) del Reglament de l’Impost, amb independència de la seva qualificació fiscal.

e) Guanys patrimonials derivades dels aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques al fet que es refereix l’incís final de l’article 75.1.d) del Reglament de l’Impost.

f) Contraprestacions satisfetes en metàl·lic o en espècie a persones o entitats no residents en els supòsits previstos en l’article 92.8 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

2. Les retencions i ingressos a compte corresponents a rendes diferents de les anteriorment enumerades no es declararan i ingressaran en el model 111, sinó en el model que en cada cas correspongui a la naturalesa de les rendes satisfetes.

QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ?

D’acord amb el que es disposa en l’article 108.1 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la presentació del model 111, així com, si escau, l’ingrés del seu import en el Tresor Públic, excepte quan es domiciliï el pagament, s’efectuarà pels subjectes obligats a retenir o a ingressar a compte en els següents terminis:

a) Les persones o entitats que tinguin la consideració de grans empreses per concórrer alguna de les circumstàncies al fet que es refereixen els nombres 1r. i 2n. de l’article 71.3 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, en els vint primers dies naturals de cada mes en relació amb les quantitats i els ingressos a compte que corresponguin pel mes immediat anterior, excepte en l’autoliquidació i ingrés corresponent al mes de juliol, que es presentarà durant el mes d’agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre immediatament posterior.

b) Les entitats que tinguin la consideració d’Administracions Públiques, inclosa la Seguretat Social, l’últim pressupost de la qual anual aprovat amb anterioritat a l’inici de cada exercici superi la quantitat de 6 milions d’euros, en relació amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte corresponents a les rendes al fet que es refereixen les lletres a), b) i i) de l’apartat 1 de l’article 2 anterior, en els vint primers dies naturals de cada mes en relació amb les quantitats i els ingressos a compte que corresponguin pel mes immediat anterior, excepte en l’autoliquidació i ingrés corresponent al mes de juliol, que es presentarà durant el mes d’agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre immediatament posterior.

No obstant l’anterior, quan l’entitat pagadora sigui l’Administració General de l’Estat, la retenció i l’ingrés s’hagin efectuat de forma directa i el pagament s’hagi realitzat a través d’habilitacions o caixes pagadores, el model 111 haurà de ser presentat per aquestes, exclusivament, per efectuar l’autoliquidació de les quantitats retingudes i dels ingressos a compte efectuats corresponents a cada mes.

c) Les restants persones físiques, jurídiques i altres entitats obligades a retenir o a ingressar a compte, en els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener en relació amb les quantitats i els ingressos a compte que corresponguin pel trimestre natural immediat anterior.

Els venciments de termini que coincideixin amb un dissabte o dia inhàbil s’entendran traslladats al primer dia hàbil immediat següent.

2. No obstant l’anterior, quan es pretengui domiciliar el pagament, els terminis de presentació telemàtica de les autoliquidacions del model 111 seran els següents:

a) Quan es tracti de grans empreses o administracions públiques, obligats a retenir o ingressar des del dia 1 fins al 15 dels mesos de febrer, març, abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre, novembre, desembre i gener.

b) En la resta de casos, quan es tracti d’obligats a retenir o ingressar, podran realitzar-ho des del dia 1 fins al 15 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener.

3. El retenidor o obligat a ingressar a compte presentarà una autoliquidació negativa en els terminis abans indicats quan, malgrat haver satisfet rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte, no hagués procedit, per raó de la seva quantia, la pràctica de retenció o ingrés a cap compte.

No obstant això, no procedirà presentació d’autoliquidació negativa quan no s’haguessin satisfet, en el període de declaració, rendes sotmeses a retenció i ingrés a compte.

DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ:

1. La presentació de les autoliquidacions del model 111 s’efectuarà de forma obligatòria per via telemàtica, quan es tracti dels següents obligats tributaris:

a) Aquells que tinguin la consideració de grans empreses o d’Administracions Públiques, inclosa la Seguretat Social, el període del qual de liquidació és mensual.

b) Aquelles entitats que tinguin la forma jurídica de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada.

2. En els altres supòsits, la presentació del model 111 podrà realitzar-se en paper o, potestativament per via telemàtica a través d’Internet.

Torna a dalt