Mesures urgents per fomentar l'ocupació

A les mesures que preveu aquest reial decret, s’hi poden acollir totes les empreses, tan empreses persona física (autònoms) com empresa amb forma jurídica ( societats).La mesura és amb efectes del 25/02/2014.

El contracte:

 • Ha de ser indefinit:  A temps complert o temps parcial.
 • Subscrit entre el 25/02/2014 i el 31/12/2014.
 • Cotització amb “tarifa plana“, segons el tipus de contracte: L´ aportació a la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns es reduirà segons el supòsit de contractació indefinida en les següents quantitats:

Indefinit temps complert…………………………………..100 € al mes

Indefinit temps parcial ( jornada >75%) ……………….75€ al mes

Indefinit temps parcial ( jornada <50%)………………….50€ al mes

La resta de cotitzacions : Per accident de treball, desocupació, formació professional, fogasa, continuen com a l’actualitat.

 • Durada de l’inventiu: Els 24 mesos següents a l’inici del contracte.

      Reducció addicional per a petites empreses: Les empreses de menys de 10 treballadors podran gaudir, durant els 12 mesos següents a que finalitzi la tarifa plana, d’una reducció del 50% de la quota empresarial per contingències comunes.

 • Les reduccions son incompatibles amb qualsevol altre benefici en la cotització que pugui resultar aplicable al mateix contracte.

Requisits a complir per l’empresa:

 • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de Seguretat Social: Tan el  moment contractar com, durant la vigència de la reducció.
 • No haver extingit, en els 6 mesos anteriors a la data del contracte incentivat, contractes de treball per causes objectives /disciplinaries/ acomiadaments col·lectius que hagin esta declarats judicialment improcedents. A aquests efectes només es computaran els acomiadament produïts a partir del 25/02/2014.
 • Els contractes bonificats han d’incrementar tan el nivell d’ocupació com el de contractació de l’empresa.
 • S’haurà de mantenir el nivell d’ocupació total i indefinit durant els 36 mesos següents a la data del contracte. En cas d’incompliment es perdrà tota la reducció futura i s’haurà d’efectuar la devolució.
 • No haver estat exclosos a l’accés als beneficis de programes d’ocupació per infraccions.

Contractacions excloses:

 • Relacions Laborals de caràcter especial regulades a l’article 2, de l’Estatut dels Treballadors.
 • Contractacions  que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segons grau, de l’empresari o de qui tingui el control empresarial, tinguin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o empreses.

Els autònoms sí podran beneficiar-se de la reducció per la contractació de fills menors de 30 anys, o els que tot i ser majors de 30 anys  tinguin especials dificultats per la seva inserció laboral.

 • Contractació de treballadors l’activitat dels quals determini la seva inclusió en qualsevol dels  sistemes especials del Regim General de la Seguretat Social.
 • Contractació de treballadors per part del sector públic.
 • Contractació de treballadors que hagin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses del que formen part i els contractes s’hagin extingit per causes objectives, disciplinàries, declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius, en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte. No queden exclosos si les extincions s’han produït abans del 25/02/2014.
 • Contractació de treballadors que en els 6 mesos anteriors a la celebració del contracte haguessin prestat serveis a la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit. No queden excloses aquelles contractacions que afectin a treballadors els contractes des quals s’hagin extingit abans del 25/02/2014

Torna a dalt