Règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors

Aquest règim especial permet realitzar les operacions que es detallen a continuació sense tributar per les mateixes. En realitat es tracta del diferiment de l’impost. Les operacions emparades en el règim són:

Fusions
Escissions
Aportacions no dineràries de rames d’activitat
Bescanvi de valors
Canvi de domicili social a un altre Estat Membre

OPCIÓ PER APLICACIÓ DEL RÈGIM

L’aplicació és voluntària i s’ha de comunicar a l’Administració tributària en el termini dels tres mesos següents a la data d’inscripció en el Registre mercantil de l’escriptura on es documenti l’operació.

Aquest règim no es pot aplicar quan l’operació no es fa per motius econòmics vàlids, com poden ser la reestructuració o racionalització de les activitats, sinó amb l’única finalitat d’obtenir un avantatge fiscal.

TRIBUTACIÓ DE LES OPERACIONS

ITP I AJD: no hi estan subjectes.

IVA: no hi estan subjectes.

Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: només es merita l’impost en el cas d’aportacions no dineràries. 

Rendes derivades de la transmissió: no s’integren a la base imposable de l’entitat transmitent les rendes generades  per la diferència entre el valor normal de mercat dels elements transmesos i el seu valor comptable.

Rendes derivades de l’atribució de valors: no s’integren a la base imposable  les rendes resultants de l’atribució de valors de l’entitat adquirent als socis de la transmitent.

Torna a dalt