Què és una associació?

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a llur finalitat si els rendiments que en deriven es destinen exclusivament al compliment d’aquesta.

El patrimoni de les associacions no es pot repartir entre els associats ni es pot cedir gratuïtament a persones físiques determinades o a entitats amb ànim de lucre.

Torna a dalt