Prevenció de riscos laborals

Les empreses han de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.

A aquests efectes, l’empresari ha de realitzar la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.

En aquest sentit ha de realitzar, en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d’una organització i mitjans necessaris.

En aquest sentit, les empreses estan obligades a desenvolupar una acció permanent de seguiment de l’activitat preventiva amb la finalitat de perfeccionar de manera contínua les activitats d’identificació, avaluació i control dels riscos que no s’hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a l’adaptació de les mesures de prevenció a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.

Torna a dalt