Prestacions de la Seguretat Social

Pensió viduïtat

Causant

  • Les persones integrades en el Règim General de Seguretat Social, afiliades i en alta o en situació assimilada a la d’alta, que reuneixin el període mínim de cotització exigit.
  • Les persones que, en la data de la defunció, “no es trobin” en alta o en situació assimilada a la d’alta, causaran dret a pensió sempre que reuneixin un període mínim de cotització de 15 anys.
  • Els perceptors dels subsidis d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, paternitat o risc durant la lactància natural, que compleixin el període de cotització que, si escau, estigui establert.
  • Els pensionistes de jubilació en la seva modalitat contributiva.
  • Els pensionistes d’incapacitat permanent.
  • Els treballadors que haguessin cessat en el seu treball amb dret a pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva i morissin sense haver-la sol·licitat.

Beneficiaris

A més dels requisits generals (afiliació, alta i cotització) exigits al causant en cada situació, per accedir a la pensió de viduïtat, els beneficiaris han d’acreditar altres requisits específics en determinades circumstàncies.

  • En el supòsit de defunció derivada de malaltia comuna anterior al matrimoni.
  • Els separats judicialment o divorciats.
  • El supervivent el matrimoni del qual hagués estat declarat nul.
  • El supervivent de la parella de fet

Torna a dalt