Prestacions de la Seguretat Social

Pensió orfandat

Beneficiaris

Els fills del causant, qualsevol que sigui la naturalesa legal de la seva filiació.

Els fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni, sempre que aquest s’hagués celebrat dos anys abans de la defunció del causant, haguessin conviscut a les seves expenses i a més no tinguin dret a una altra pensió de la Seguretat Social.

Els fills han de ser menors de 21 anys o majors que tinguin reduïda la seva capacitat de treball en un percentatge valorat en grau d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa o bé menros de 25 anys en determinats casos.

Quantia

La quantia de la pensió es calcula aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent.

Base reguladora: es calcula de la mateixa forma que en la pensió de viduïtat.

Percentatge: regla general, el 20% de la base reguladora.

Torna a dalt