Prestacions de la Seguretat Social

Jubilació

La prestació per jubilació, en la seva modalitat contributiva, cobreix la pèrdua d’ingressos que sofreix una persona quan, aconseguida l’edat establerta, cessa en el treball per compte aliena o pròpia, posant fi a la seva vida laboral.

Classes:

Jubilació ordinària

Jubilació anticipada per raó del grup o activitat professional

Jubilació anticipada de treballadors discapacitats

Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista

Jubilació anticipada per cessament involuntari en el treball

Jubilació anticipada voluntària

Jubilació activa

Jubilació flexible

Jubilació parcial

Torna a dalt