Patents i marques

Nom comercial

S’entén per marca qualsevol senyal susceptible de representació gràfica que identifica a una empresa en el trànsit mercantil i que serveix per distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars. En particular, podran constituir noms comercials:

  1. Els noms patronímics, les raons socials i les denominacions de les persones jurídiques.
  2. Les denominacions de fantasia.
  3. Les denominacions al·lusives a l’objecte de l’activitat empresarial.
  4. Els anagrames i logotips.
  5. Les imatges, figures i dibuixos.
  6. Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, es mencionen en els apartats anteriors

Torna a dalt