Patents i marques

Model d'utilitat

Seran protegibles com a models d’utilitat, les invencions que, essent noves i implicant una activitat inventiva, consisteixin donar a un objecte una configuració, estructura o constitució de la que en resulti algun avantatge pràctic pel seu us o fabricació.
Com a exemples tenim: Els estris, instruments, eines, aparells, dispositius, etc.

La durada de la protecció dels models d’utilitat es de 10 anys improrrogables, comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Torna a dalt