Pactes successoris

Es un instrument mitjançant el que dues o més persones poden convenir la successió per causa de mort de qualsevol d´elles, instituint un o més hereus o bé fent atribucions a títol particular.

 

En qualsevol cas, les atribucions realitzades a favor de terceres persones no són eficaces fins a la mort del causant.

 

Els pactes successoris es poden establir només amb:

 

–      El cònjugue o futur cònjuge.

–      La persona amb qui es conviu en unió estable de parella.

–      Els parents en línia directa sense limitació de grau, o en línia col.lateral dins el quart grau, tant per consagunitat com per afinitat.

–      Els parents per consanguinitat en línia directa o en línia colateral, dins del segon grau, de l´latre cònjuge o convivent.

 

L´atorgant del pacte successori té que èsser major d´edat i cal que sigui atorgat amb escriptura pública. El pacte successori es farà constar en el Registre d´Actes de Darrera Voluntat.

 

Malgrat que al igual que el testament, el pacte successori és un instrument jurídic per disposar de l´herencia del causant, cal tenir en compte que el testament és un acte unilaterala on només participa la voluntat del causant i en el suposit del pacte successori hi ha una concurrència de voluntats i a més només es podran modificar mitajançat l´acord de tots els atorgants fet en escriptura pública o bé per altres causes establertes per la llei.

 

 

El Pacte Successori i l´empresa

 

El pacte successori és un instrument amb el que pot comptar l´empresari per planificar de forma ordenada la transmissió del patrimoni familiari que inclouria la seva empresa.

La figura del pacte successori ens permetra realitzar una planficació futura de la nostre empresa i a la vegada evitar posar en peril la continuitat del negoci familiar.

El pacte successori dins de l´ambit empresarial pot resultar molt útil, doncs la persona designada per continuar amb l´empresa coneixerà quina és la situació futura i aquets fet comporta una major motivació e implicació en el negoci.

Torna a dalt