Òrgans de govern de les associacions

Les associacions han de tenir els òrgans següents:

a) L’assemblea general, constituïda per tots els associats, que, com a òrgan sobirà, pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’associació, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat de la junta directiva.

L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter ordinari com a mínim un cop l’any, per a aprovar, si escau, la gestió de la junta directiva, el pressupost i els comptes anuals.

L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:

  1. Si la junta directiva ho considera convenient.
  2. Si ho sol·licita un 10% dels associats o, si així ho estableixen els estatuts, un percentatge inferior

b) La junta directiva o junta de govern, que administra i representa l’associació, d’acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l’assemblea general.

La junta directiva està facultada, amb caràcter general,  per a fer els actes necessaris per a complir les finalitats de l’associació, llevat dels que, d’acord amb la llei o els estatuts, hagin d’ésser acordats per l’assemblea general o requereixin l’autorització prèvia d’aquesta.

Els membres de la junta directiva han d’ésser escollits en reunió de l’assemblea general,  per mitjà del procediment electoral que estableixin els estatuts, per votació de tots els associats que estiguin en situació d’exercir llurs drets socials.

L’acceptació del càrrec per al qual han estat escollits o nomenats els membres de la junta directiva s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions.

La durada del càrrec de membre de la junta directiva no pot excedir els cinc anys, sens perjudici del dret a la reelecció si no l’exclouen els estatuts.

Torna a dalt