Obligacions de facturació

No obligació d'expedir factura

  • Operacions exemptes de l’IVA, excepte: serveis d’hospitalització, assistència sanitària, professionals mèdics, estomatòlegs, odontòlegs, mecànics dentistes, protèsics dentals, transport de mallats en ambulància, entregues de sang, plasma I altres fluïts corporals, terrenys rústics, edificacions exemptes, béns utilitzats en operacions exemptes, béns adquirits amb l’exclusió de deduir, I materials de recuperació exempts.
  • Operacions realitzades per empresaris als que sigui d’aplicació el Règim especial del Recàrrec d’equivalència. Sí que han d’expedir factura per les entregues de béns immobles amb renúncia a l’exempció d’IVA.
  • Operacions realitzades per empresaris acollits al Règim simplificat d’IVA, excepte que la determinació de les quotes meritades es faci segons el volum d’ingressos (agricultors i ramaders). Sí que han d’expedir factura per les transmissions d’actius fixes.

Torna a dalt