Obligacions de facturació

Duplicats de les factures

Només es pot expedir un original de la factura, però es poden expedir duplicats de les factures en els casos següents:

  • Quan en una mateixa operació hi ha varis destinataris. En aquest cas, s’ha de consignar a l’original I a cadascun dels duplicats la part de base imposable I quota repercutida a cada destinatari.
  • Quan es perdi l’original.

Els duplicats de les factures tenen la mateixa eficàcia que la factura original, I a cada duplicat s’ha de fer constar l’expressió “duplicat”.

Torna a dalt