Obligacions de facturació

Contingut de les factures i les factures simplificades

FACTURES

 1. Número, i en el seu cas, sèrie.
 2. Data d’expedició.
 3. Nom i cognoms o raó social completa de l’expedidor i del destinatari de la factura.
 4. N.I.F. de l’expedidor i del destinatari.
 5. Domicili de l’expedidor i del destinatari de la factura.
 6. Descripció de les operacions, consignant totes les dades necessàries per a determinar   la base imposable i el seu import, incloent el preu unitari sense impost de les operacions.
 7. El tipus impositiu aplicat.
 8. La quota tributària que es repercuteix.
 9. Data de les operacions si és diferent de la data d’expedició de la factura.
 10. Si es tracta d’una de les operacions següents s’ha d’incloure a la factura el text escrit entre cometes:
 • Operacions exemptes: “Operació exempta d’IVA, article 20 de la Llei 37/1992”
 • Si és el destinatari qui expedeix la factura: “Facturació pel destinatari”
 • Si el subjecte passiu és el destinatari de l’operació: “Inversió del subjecte passiu”
 • Règim especial agències viatges: “règim especial agències viatges”
 • Règim especial béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció: “règim especial béns usats”, “ règim especial objectes d’art” o “ règim especial de les antiguitats i objectes
 • Règim especial del criteri de caixa: “règim especial del criteri de caixa”

FACTURES SIMPLIFICADES

 1. Número i, en el seu cas, sèrie.
 2. Data d’expedició.
 3. Data de les operacions si és diferent de l’anterior.
 4. N.I.F., cognoms i nom o raó social completa de l’expedidor.
 5. Identificació del tipus de béns entregats o serveis prestats.
 6. Tipus impositiu aplicat i, opcionalment, l’expressió “IVA inclòs”. Quan en una factura hi ha diversos tipus d’IVA s’ha d’especificar per separat la part de base imposable corresponent a cada tipus impositiu.
 7. Contraprestació total.
 8. En cas de factures rectificatives, la referència a la factura rectificada i les especificacions que es modifiquen.
 9. En cas de factures d’operacions exemptes, facturades pel destinatari, inversió del subjecte passiu, i règims especials s’ha de mencionar la classe d’operació de que es tracta. Per exemple si és una operació exempta haurem de posar l’expressió “Operació exempta d’IVA, article 20 de la Llei 37/1992”, i en una factura d’execució d’obra immobiliària sense IVA haurem de posar l’expressió “Inversió del subjecte passiu”.

Torna a dalt