Obligacions de facturació

Conservació de les factures i altres documents

Documents a conservar

  • Factures rebudes.
  • Còpies o matrius de les factures expedides.
  • Les factures originals o justificants comptables en els casos d’inversió del subjecte passiu.
  • Els rebuts originals signats pel titular de l’explotació en el cas del Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
  • En el cas d’importacions, els documents on constin les liquidacions practicades per l’Administració, o si es tracta d’operacions assimilades a les importacions, l’autoliquidació.

Formes de conservació

  • Paper.
  • Format electrònic: ha de garantir la seva llegibilitat en el format rebut, l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut, i han de gestionar-se I conversar per mitjans que garanteixin un accés en línia a les dades així com la seva càrrega remota i utilització per l’Administració tributària.

Torna a dalt