Notificacions electròniques de l'AEAT

Què són:

Són comunicacions i notificacions a través d’internet en una bústia electrònica on s’ha d’accedir per rebre les notificacions de l’Agència Tributària.

Obligats:

Societats anònimes i limitades (N.I.F. lletres A i B)
Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola (N.I.F. lletra N)
Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents (N.I.F. lletra W)
Unions temporals d’empreses (N.I.F. lletra U)
Agrupacions d’interès econòmic, Fons de pensions, de capital risc, d’inversions, de titulització d’actius, de regularització del mercat hipotecari, de titulització hipotecària, i de garantia d’inversions (N.I.F. lletra V)
Contribuents inscrits al Registre de Grans Empreses
Contribuents que tributin al Règim de Consolidació Fiscal de l’Impost de Societats
Contribuents que tributin al Règim Especial de Grup d’Entitats d’IVA
Contribuents inscrits al Registre de Devolució Mensual de l’IVA
Contribuents amb autorització per presentar declaracions duaneres amb el sistema de transmissió electrònica de dades

A partir de quan: a partir del moment en que l’Agència Tributària notifiqui per carta certificada la inclusió en el sistema i l’assignació d’una direcció electrònica habilitada (DEH).

Procediment:

Pot accedir a la DEH l’obligat tributari o un apoderat. En els dos casos cal un certificat electrònic.

Informació sobre l’obtenció de l’apoderament:

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_AgenciaTributaria/Informacion_institucional/Campanias/NEO/Apoderamientos.pdf

Informació sobre l’obtenció del certificat electrònic:

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/NEO/CertElectronico.pdf

Efectes de les notificacions electròniques:

La notificació es produeix en el moment d’accés a la DEH o als 10 dies naturals de la seva posada a disposició de la DEH.

Torna a dalt