Modificació de la base imposable de l'IVA per impagament de les quotes repercutides

CONCURS DE CREDITORS

Condicions

 • La modificació de la base imposable s’ha de fer abans del termini màxim d’un mes del del dia següent a la publicació al BOE de l’auto de declaració del concurs.
 • El subjecte passiu ha d’acreditar que ha enviat la factura rectificativa al destinatari i també una còpia a l’administració concursal

Regles

 • La modificació de la base imposable no es podrà efectuar quan es tracti de crèdits:
  • que gaudeixin de garantia real, estiguin garantits per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, o assegurança de crèdit o caució.
  • entre persones o entitats vinculades.
  • deguts o garantits per ens públics.
  • de deutors no establerts en el territori d’aplicació de l’IVA, ni a Canàries, Ceuta o Melilla.

Comunicació a l’Agència Tributària

 • En el termini d’un mes des de la data d’expedició de la factura rectificativa.
 • A l’escrit s’ha de fer constar que la modificació no es refereix a crèdits que gaudeixin de garantia real, estiguin garantits per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, o assegurança de crèdit o caució; a crèdits entre persones o entitats vinculades; a crèdits deguts o garantits per ens públics; ni a operacions amb deutors  no establerts en el territori d’aplicació de l’IVA, ni a Canàries, Ceuta o Melilla.
 • Documentació que s’ha d’adjuntar:
  • Còpia de les factures rectificatives.
  • Còpia de l’auto judicial de declaració de concurs o certificació del Registre Mercantil.
 • La comunicació es fa obligatòriament per via telemàtica

OPERACIONS TOTAL O PARCIALMENT INCOBRABLES

Condicions

 • Que hagi passat un any des de la meritació de l’impost o sis mesos quan el creditor sigui empresari o professional amb un volum d’operacions l’any anterior inferior a 6.010.121,04 €.
 • Que les operacions estiguin registrades al Llibre d’IVA.
 • Que el destinatari sigui empresari o professional o que la base imposable sigui superior a 300 €.
 • Que el subjecte passiu hagi instat el cobrament mitjançant reclamació judicial al deutor o amb requeriment notarial. En el cas de crèdits d’ens públics la reclamació judicial o el requeriment notarial se substitueixen per l’expedició d’una certificació per l’òrgan competent de l’ens públic deutor d’acord amb l’informe de l’interventor o tresorer, en el que consti el reconeixement del deute i el seu import.
 • Que la modificació es faci en el termini dels tres mesos següents a la finalització de l’any/sis mesos de la meritació de l’operació.
 • El subjecte passiu ha d’acreditar que ha enviat la factura rectificativa al destinatari.

Regles

 • La modificació de la base imposable no es podrà efectuar quan es tracti de crèdits:
  • que gaudeixin de garantia real, estiguin garantits per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, o assegurança de crèdit o caució.
  • entre persones o entitats vinculades.
  • de deutors no establerts en el territori d’aplicació de l’IVA, ni a Canàries, Ceuta o Melilla.

Comunicació a l’Agència Tributària

 • En el termini d’un mes des de la data d’expedició de la factura rectificativa.
 • A l’escrit s’ha de fer constar que la modificació no es refereix a crèdits que gaudeixin de garantia real, estiguin garantits per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, o assegurança de crèdit o caució; a crèdits entre persones o entitats vinculades; ni a operacions amb deutors  no establerts en el territori d’aplicació de l’IVA, ni a Canàries, Ceuta o Melilla.
 • Documentació que s’ha d’adjuntar:
  • Còpia de les factures rectificatives.
  • Còpia de la reclamació judicial, del requeriment notarial o de la certificació de l’ens públic.
 • La comunicació es fa obligatòriament per via electrònica.

Torna a dalt