Indústria – Llicències d’activitat

Activitats amb incidència ambiental

Són les que estan incloses en els llistats dels annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Dins d’aquest conjunt d’activitats hi ha tres tràmits diferenciats:

Autorització ambiental

S’aplica a les activitats amb una alta incidència sobre el medi ambient i amb un risc elevat d’accidents mediambientals.

La tramitació es realitza directament davant l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del departament de Territori i Sostenibilitat.

Exemples:  Grans centrals elèctriques, refineries, cimenteres, mineria, grans indústries siderurgiques, indústria química, activitats agroindustrials i ramaderes de gran capacitat, etc.

Llicència ambiental

En aquest cas les activitats tenen una incidència mitja sobre el medi ambient.

La tramitació s’inicia a l’Ajuntament presentant un projecte tècnic de l’activitat i documentació addicional. En un termini màxim de 6 mesos des de la data de la sol·licitud, l’Ajuntament ha d’emetre la llicència ambiental.

Exemples: Centrals elèctriques mitjanes, plantes cimenteres i mineres amb produccions limitades, industries químiques de petites dimensions, escorxadors, indústria agroalimentària, tractament de la fusta, activitats agroindustrials i ramaderes mitjanes, hospitals, camps de golf, neteja de vehicles, tallers de reparació de vehicles amb instal·lacions de pintura, etc.

Règim de comunicació

Estan incloses en aquest tràmit les activitats que tenen una menor incidència ambiental i per tant se sotmeten a un procediment més simple.

La tramitació consisteix en una comunicació d’inici d’activitat  a l’Ajuntament un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries, que s’hauran realitzat segons la llicència d’obres sol·licitada prèviament.

La comunicació es realitza presentant davant l’Ajuntament els documents relacionats a continuació:

  • Projecte tècnic de l’activitat, signat per tècnic competent.
  • Certificació tècnica, signada per tècnic competent.
  • Declaració responsable signada pel titular.
  • Certificats i documentació addicional que varia segons el municipi.

Un cop presentada la documentació, l’activitat es pot iniciar sota la responsabilitat del titular i dels tècnics que han signat les declaracions i les certificacions.

Exemples: Establiments comercials de més de 400m2, garatges o aparcaments de més de 100m2, centres docents, antenes de radicomunicacions, bugaderies, cases de colònies, establiments hotelers fins a 400 habitacions, centres veterienaris, centres geriàtrics, tallers de reparació de vehicles sense instal·lacions de pintura, dipòsits per emmagatzematge de gasos combustibles, productes petrolífers o químics, fabricació de teixits, carnisseries amb obrador, fusteries, establiments d’apartaments turístics, activitats agroindustrials i ramaderes no incloses en els altres apartats, etc.

Torna a dalt