IVA. Règim especial del criteri de caixa

A partir de 1 de gener de 2014 els autònoms i les empreses que facturin menys de 2 milions d’euros podran acollir-se a aquest règim que permet no ingressar l’IVA de les factures expedides fins que les cobrin.

 Qui s’hi pot acollir?

 Les empreses que durant l’any 2013 no superin els 2.000.000 € de volum d’operacions.

 Quan s’ha de comunicar a l’Agència Tributària que es vol aplicar aquest règim?

 Durant el mes de desembre de 2013. El RD 1042/2013 de 27/12/2013, en la seva disposició addicional única, amplia el termini per optar al règim especial del criteri de caixa fins el 31/3/2014. Qui opti pel criteri de caixa durant el primer trimestre de 2014 el començarà a aplicar a partir del primer període de liquidació que s’inicïi amb posterioritat a la data en què s’hagi exercit l’opció.

 Operacions a les que no es pot aplicar el règim especial del criteri de caixa

 a) Les operacions acollides als règims especials simplificat, agricultura, ramaderia i pesca, recàrrec d’equivalència, or d’inversió, serveis prestats per via electrònica, i grup d’entitats.

b) Lliuraments de béns exempts: exportacions, zones franques, dipòsits francs, règims duaners i fiscals, i lliuraments intracomunitaris de béns.

c) Adquisicions intracomunitàries de béns.

d) Operacions amb inversió del subjecte passiu.

e) Importacions i operacions assimilades a les importacions.

f) Autoconsum de béns i serveis.

 Funcionament del règim

 Factures expedides: l’IVA s’haurà de declarar en el moment del cobrament total o parcial de la factura. Encara que la factura no s’arribi a cobrar mai, l’IVA s’haurà de declarar i ingressar a partir del 31 de desembre de l’any següent.

 Factures rebudes: no es podran deduir les quotes suportades fins el moment de pagament total o parcial de la factura. Encara que la factura no es pagui, es podrà deduir l’IVA suportat el 31 de desembre de l’any següent.

 Factures rebudes de proveïdors acollits al règim del criteri de caixa: no es podrà deduir l’IVA suportat fins que no es pagui la factura.

 Obligacions formals

 Als llibres registre de factures expedides i de factures rebudes, a més de la informació actual:  nº factura/nº recepció, data d’expedició, data de realització de les operacions si és diferent de la data d’expedició, NIF, cognoms i nom/raó social, naturalesa de l’operació, base imposable, tipus impositiu (%), quota, i import total; s’hi ha d’afegir la data del cobrament/pagament, indicant de forma separada l’import si és parcial, i també indicant el compte bancari de cobrament o el mitjà de cobrament/pagament utilitzat.

 A les factures expedides pels subjectes passius acollits al règim del criteri de caixa, s’haurà de fer costar a la factura l’expressió “ règim especial del criteri de caixa”.

 Elements a tenir en compte per acollir-se al règim del criteri de caixa

 El principal avantatge del règim és que els subjectes passius que hi estan acollits pagaran l’IVA quan hagin cobrat la factura i això pot interessar a empreses que treballen per l’Administració pública o per empreses privades que s’endarrereixin en els pagaments.

Altres elements a tenir en compte són:

 – No podrem deduir l’IVA suportat fins que paguem les factures.

 – Tindrem un augment de costos administratius per les major obligacions formals: control de les dates de cobrament i pagament, possible modificació dels programes de comptabilitat i facturació i més complicacions per declarar l’IVA mensual/trimestral.

 – Els clients de les empreses acollides a aquest règim no podran deduir l’VA fins que paguin les factures i hauran de portar un control especial per aquestes factures. Això pot dificultar la relació comercial amb el client i s’ha de valorar abans d’acollir-se a aquest règim.

 

Torna a dalt