IVA. Inversió del subjecte passiu en operacions immobiliàries

A partir de 31 d’octubre de 2012 es modifica el funcionament de la facturació i liquidació d’IVA en el sector de la construcció. L’article 84.u.2on e) i f) de la Llei de l’IVA introdueix un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu i estableix que:

Seran subjectes passius de l’impost els empresaris i professionals destinataris de les operacions en els casos següents:

e) Quan es tracti dels següents lliuraments de béns immobles:

– Lliuraments en procés concursal.

– Lliuraments exempts amb renúncia a l’exempció.

– Lliuraments efectuats en execució de la garantia constituïda sobre els béns immobles.

f) Quan es tracti d’execucions d’obra, amb o sense aportació de materials, així com les cessions de personal per a la seva realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions.

Això també serà aplicable quan els destinataris de les operacions siguin a la vegada contractista principal o altres subcontractistes en les condicions assenyalades.

REQUSITS PER APLICAR LA INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

a) El destinatari de les operacions ha d’actuar com empresari o professional.

b) Les operacions han de ser d’urbanització de terrenys o construcció o rehabilitació d’edificacions.

c) Han de ser execucions d’obra.

d)Les operacions han de ser conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista.

FUNCIONAMENT DE L’IVA I LES FACTURES

Esquema IVA subjecte passiu

EMISSOR DE LA FACTURA SENSE IVA

Ha de fer una factura sense IVA i posar a la factura l’expressió “INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU”.

RECEPTOR DE LA FACTURA SENSE IVA

Rebrà la factura sense IVA que anotarà al llibre de factures rebudes, calcularà la quota d’IVA i a la declaració d’IVA posarà la quota com a IVA repercutit i com a IVA suportat.

COMUNICACIONS

 Els receptors de la factura sense IVA han de comunicar expressa i fefaentment a l’empresari o professional que realitzi l’operació que estan actuant en la seva condició d’empresaris o professionals i que les execucions d’obra tenen per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions. Aquesta comunicació també s’ha de fer als subcontractistes. . En el cas de la renúncia a l’exempció s’ha de fer constar que es té el dret a la deducció total de l’impost.

Aquesta comunicació pot ser una declaració signada pels destinataris de les operacions.

EXEMPLES

1.- S’ha de fer una factura sense IVA quan s’executi una obra de construcció o rehabilitació a favor d’un empresari o professional de les edificacions següents, perquè segons la Llei d’IVA són edificacions:

 • Edificis
 • Instal·lacions industrials no habitables com dics, tancs o carregadors
 • Plataformes per a l’exploració i explotació d’hidrocarburs
 • Ports, aeroports i mercats
 • Instal·lacions d’esbarjo i esportives
 • Camins, canals de navegació, línies de ferrocarril, carreteres, autopistes i altres vies de comunicació terrestres o fluvials, així com ponts, viaductes i túnels
 • Instal·lacions fixes de transport per cable

2.- S’ha de fer factura amb IVA quan es tracti de les següents obres, perquè  segons la Llei d’IVA no són edificacions:

Les construccions accessòries d’explotacions agrícoles

Els objectes d’ús i ornamentació

Les mines, pedreres o abocadors, pous de petroli o gas o altres llocs d’extracció de productes naturals

3.- S’ha de fer factura sense IVA quan s’executin obres d’urbanització de terrenys i proveïment i evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica, xarxes de distribució de gas, instal·lacions telefòniques, accessos, carrers i voreres; i el destinatari sigui empresari o professional.

4.- S’ha de fer factura sense IVA quan es facin les operacions següents dins l’urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificacions i el destinatari sigui empresari o professional; perquè són execucions d’obra:

 • Instal·lacions elèctriques, de fontaneria, fred, calor, mobles de cuina i bany, encimeres i armaris empotrats.
 • Subministrament de béns objecte d’instal·lació i muntatge; portes, finestres, ascensors, sanitaris, calefacció, aire condicionat, alarmes,  i equipaments de telecomunicacions.
 • Vibrat i estesa de formigó.
 • Construcció de depuradores, plantes potabilitzadores, instal·lacions solars fotovoltaiques, i ajardinaments.
 • Moviment de terres.
 • Demolició d’edificacions.
 • Construcció de carreteres i autopistes, incloent la senyalització i instal·lació de valles.

5.- S’ha de fer factura amb IVA quan es facin les operacions següents, perquè no són execucions d’obra:

 • Arrendament de grues, maquinària i mitjans de transport.
 • Operacions de manteniment de les instal·lacions: ascensors, calderes i sistemes de calefacció, neteja, video porters, de TV, plaques solars, portes del pàrquing, piscines, jardins, extintors, i desguassos.
 • Gestió de residus.
 • Direcció d’obres, redacció de projectes, serveis d’arquitectes, enginyers, i serveis de seguretat i vigilància.
 • Subministrament i instal·lació de casetes d’obra, elements de protecció i bastides.
 • Subministrament de materials que no siguin objecte d’instal·lació i muntatge.
 • Transport.

6.- S’ha de fer factura amb IVA per les operacions següents perquè no són de rehabilitació d’edificacions:

 •  Instal·lar un ascensor a un edifici vell.
 • Reformar l’interior d’un pis.
 • Canviar la instal·lació elèctrica.
 • Arreglar la teulada.
 • Arreglar la façana.
 • Canviar portes, finestres i tancaments de fusta per alumini.

 

Torna a dalt