Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Transmissions patrimonials oneroses

Estan subjectes a l’impost les transmissions oneroses per actes entre persones vives de béns i drets. Si aquestes transmissions les realitza un empresari o professional no tributen per aquest impost, excepte que es tracti d’operacions immobiliàries exemptes d’IVA.

BASE IMPOSABLE

La base imposable és el valor real dels béns transmesos.

TIPUS IMPOSITIUS

 

A partir 01/08/2013

De 01/07/2010
a 31/07/213

De 2009 fins a
30/6/2010

Transmissió béns immobles 10% 8% 7%
Transmissió béns mobles 4% 4% 4%

Torna a dalt