Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Operacions societàries

Estan subjectes a l’impost la constitució de societats, l’augment o la disminució del capital social, i la dissolució; i les aportacions que efectuen els socis que no suposen un augment del capital social.

EXEMPCIONS

La constitució, augment de capital i les aportacions que efectuen els socis que no suposen un augment del capital social estan exemptes des del 3 de desembre de 2010.

BASE IMPOSABLE

És el valor nominal i el valor real dels béns i drets lliurats als socis en cas de dissolució.

TIPUS IMPOSITIU

1%.

Torna a dalt