Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Actes jurídics documentats

Estan subjectes a l’impost les primeres còpies d’escriptures i actes notarials quan concorren les següents circumstàncies:

  • Tenen com a objecte quantitat o cosa valuable.
  • Contenen actes o contractes que es poden inscriure en els registres de la propietat, mercantil, de la propietat industrial o de béns mobles.
  • Aquests actes o contractes no estan subjectes als conceptes transmissions patrimonials oneroses o operacions societàries.

BASE IMPOSABLE

És el valor real o el que figura a l’escriptura o document notarial.

TIPUS IMPOSITIUS

DE 24-3-2012
FINS ACTUALITAT
DE 1-7-2010
FINS  23-3-2012
DE 2009
FINS 30-6-2010
General >1,50% 1,20% 1,00%
Renúncia a l’exempció d’IVA 1,80% 1,50%< 1,50%
Altres casos 0,10% ó 0,50% 0,10% ó 0,50% 0,10% ó 0,50%

 

Torna a dalt