Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

És un tribut que grava les tres modalitats següents:

  • Transmissions patrimonials oneroses
  • Operacions societàries
  • Actes jurídics documentats

MODEL DE DECLARACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ

El model de declaració és el Model 600 i l’han de presentar l’adquirent dels béns o drets, la societat en la constitució i augment de capital social, els socis en la dissolució i disminució de capital social, i les persones que insten o sol·liciten els documents notarials, o aquelles en interès de les quals s’expedeixen.

El termini de presentació és un mes a comptar des de la data de l’acte o contracte.

Torna a dalt