Impost sobre successions i donacions

Donacions

Estan subjectes a aquest impost les adquisicions gratuïtes de béns i drets entre vius, ja sigui per donació o per qualsevol altre negoci jurídic gratuït (condonació de deutes, renúncia a drets a favor d’una persona determinada, assumpció alliberadora del deute d’una altra persona sense contraprestació).

MODEL D’AUTOLIQUIDACIÓ

651

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR L’IMPOST

Les persones físiques donatàries o afavorides per la transmissió gratuïta entre vius i les persones físiques beneficiàries d’assegurances de vida per al cas de supervivència de la persona assegurada (assegurança col·lectiva) i en cas de defunció de la persona assegurada que sigui una persona diferent de la contractant (assegurança individual).

DADES D’INTERÈS

TARIFA

Base liquidable Quota Resta base Tipus
0 0 50.000 7%
50.000 3.500 150.000 11%
150.000 14.500 400.000 17%
400.000 57.000 800.000 24%
800.000 153.000 En endavant 32%

TARIFA DONACIONS A CONTRIBUENTS GRUPS I i II

Base liquidable Quota Resta base Tipus
0 0 200.000 5%
200.000 10.000 600.000 7%
600.000 38.000 En endavant 9%

Per poder aplicar aquesta tarifa la donació s’ha de formalitzar en escriptura pública.

REDUCCIONS

Empresa individual 95% amb condicions
Participacions en entitats 95% (97% societats laborals) amb condicions
Donació de diners per adquirir empresa individual o participacions en entitats 95% amb condicions
Donació quantitats per adquirir primer habitatge habitual 95% import donat amb límits i condicions
Donació d’un immoble destinat a constituir el primer habitatge habitual 95% import donat amb límits i condicions
Aportacions a patrimonis protegits de discapacitats 90% de l’import que excedeix la quantitat màxima que té la consideració de rendiment del treball

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Un mes comptat des del dia en què tingui lloc l’acte o contracte.

Torna a dalt