Impost sobre la renda dels no residents

Tributaran per aquest impost les persones físiques i entitats no residents que obtinguin rendes al territori espanyol. En cas de que el contribuent sigui resident a un país amb conveni per evitar la doble imposició prevaldrà el conveni sobre la normativa de l’impost.

RESIDÈNCIA

Són residents a territori espanyol:

 • Les persones físiques que resideixin més de 183 dies a territori espanyol (no es compten les absències esporàdiques) o que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats (es presumeix, excepte prova en contrari, que és resident si ho són el cònjuge i fills menors).
 • Les entitats constituïdes segons les lleis espanyoles, les que tenen el domicili social a territori espanyol, i les que tenen la seu de direcció efectiva en territori espanyol.

TRIBUTACIÓ

RENDES OBTINGUDES MITJANÇANT ESTABLIMENT PERMANENT

Concepte d’establiment permanent

 • Quan es disposa a territori espanyol de forma continuada o habitual d’instal·lacions o llocs de treball on realitzi l’activitat o quan actuï a Espanya a través d’un agent autoritzat per contractar en nom i per compte del no resident. En particular, són establiments permanents les seus de direcció, sucursals, oficines, fàbriques, tallers, magatzems, botigues, pous de petroli o gas, pedreres, explotacions agrícoles, ramaderes, i obres de construcció, instal·lació o muntatge amb una durada superior a 6 mesos.

Tributació

 • Les rendes imputables als EP són els rendiments d’activitats econòmiques, rendiments d’elements patrimonials afectes, i guanys o pèrdues patrimonials derivades d’elements patrimonials afectes.
 • La base imposable es determina conforme a la normativa general de l’Impost de Societats.
 • El tipus de gravamen és el 28% (2015) i el 25% (2016).
 • Els EP tenen les mateixes obligacions que les entitats residents.
 • Els models de declaració són el model 200 i el model 202 de pagaments fraccionats.

RENDES OBTINGUDES SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

Tributació

 • Les rendes a declarar són les derivades de rendiments d’activitats econòmiques, de rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials derivats de la transmissió d’immobles, i altres guanys patrimonials.
 • El tipus de gravamen general és el 24 % (hi diferents tipus per casos especials).
 • El model de declaració és el model 210 i el termini de presentació pot ser trimestral, anual o terminis especials.

Torna a dalt