Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OBLIGATS A DECLARAR

  •  El transmitent d’un immoble de naturalesa urbana
  • L’adquirent d’un immoble de naturalesa urbana mitjançant successió o donació
  • Que constitueixi un dret real sobre un immoble urbà

MODEL DE DECLARACIÓ

Aquest impost no té un model específic, però sempre s’ha de presentar còpia de l’escriptura pública, fotocòpia de l’últim rebut d’IBI i fotocòpia del N.I.F.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Trenta dies hàbils a partir de la data de la transmissió si es tracta d’actes entre vius, i sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables a un any, en cas de successió.

BASE IMPOSABLE

És el valor real o el que figura a l’escriptura o document notarial.

TIPUS IMPOSITIUS

DE 24-3-2012 FINS ACTUALITAT DE 1-7-2010 FINS  23-3-2012 DE 2009 FINS
30 -6-2010
General 1,50% 1,20% 1,00%
Renúncia a l’exempció d’IVA 1,80% 1,50% 1,50%
Altres casos 0,10% ó 0,50% 0,10% ó 0,50% 0,10% ó 0,50%

 

Torna a dalt