Impost sobre la renda de les persones físiques

Documents necessaris per la renda 2015

Documents acreditatius dels ingressos i les despeses : dades fiscals i esborrany de la declaració enviats per Hisenda o descarregats d’internet

Rendiments del treball (sous, pensions, subsidis d’atur, baixa IT i altres) : certificat dels ingressos i retencions, quotes satisfetes a sindicats,col·legis professionals i despeses de defensa jurídica ocasionada per litigis laborals.

Rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, i altres): certificats dels ingressos, retencions i saldos.

Rendiments del capital immobiliari i imputació de rendes immobiliàries: import dels ingressos i de les despeses dels immobles arrendats separats per immobles  (primes d’assegurances, despeses d’administració, reparacions i interessos de préstecs) i certificats de les retencions. Rebuts de contribució (IBI) de tots els immobles de l’any 2015,  i escriptures d’immobles adquirits l’any 2015.

Rendiments d’activitats econòmiques: ingressos, despeses i  retencions de les activitats empresarials, professionals o agrícoles de les que sigui titular (No és necessari que porti aquesta documentació si anteriorment ja ens ha facilitat els llibres de l’any 2015 complimentats o la seva activitat està inclosa en el règim de mòduls).

Guanys i pèrdues patrimonials: relació de totes les vendes realitzades l’any 2015 (immobles, valors, etc.) amb el preu, data i despeses d’adquisició i el preu, data i despeses de la venda i de les possibles millores realitzades.

Entitats en règim d’atribució (societats civils, comunitats de béns, herències jacents): informació subministrada per l’entitat de les rendes atribuïdes a cada soci o comuner en funció de la seva participació (Model 184).

ALTRES DOCUMENTS

Dades personals : DNI de tots els membres de la unitat familiar i ascendents i descendents menors de 25 anys que convisquin, amb rendes inferiors a 8.000 €, indicant si estan afectats per algun grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

Reduccions i deduccions:

– Aportacions a Plans de Pensions, Plans de Previsió Assegurats i Mutualitats de Previsió Social.

Inversió en habitatge habitual i per obres de millora en l’habitatge habitual: pagaments realitzats durant l’any al venedor,constructor o empresari que ha fet les obres, rebuts de préstecs o hipoteques, quantitats dipositades l’any 2015 a la llibreta estalvi habitatge i data d’obertura de la llibreta.

– Justificants dels donatius: fundacions, entitats benèfiques i entitats promotores de la cultura catalana.

– Rebuts del lloguer de l’habitatge habitual  i contracte de lloguer.

Justificants de les quotes satisfetes a partits polítics.

Torna a dalt