Impost sobre la renda de les persones físiques

Dades d'interès

TARIFA DE L’IMPOST

TARIFA ESTATAL BASE LIQUIDABLE GENERAL

EXERCICI 2015

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
0,00 0,00 12.450 9,50%
12.450,00 1.182,75  7.750 12%
20.200,00 2.112,75 13.800 15%
34.000,00 4.182,75 26.000 18,50%
60.000,00 8.992,75 En endavant 22,50%

 EXERCICI 2016

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
0,00 0,00 12.450 9,50%
12.450,00 1.182,75  7.750 12%
20.200,00 2.112,75 15.000 15%
35.200,00 4.362,75 24.800 18,50%
60.000,00 8.950,75 En endavant 22,50%

ESCALA AUTONÒMICA (CATALUNYA)

BASE LIQUIDABLE

QUOTA ÍNTEGRA

RESTA BASE

Tipus

0 0 17.707,20 12%
17.707,20 2.124,86 15.300 14%
33.007,20 4.266,86 20.400 18,50%
53.407,20 8.040,86 66.593 21,50%
120.000,20 22.358,36 55.000 23,50%
175.000,20 35.283,36 En endavant 25,50%

TARIFA GENERAL DE L’ESTALVI

EXERCICI 2015

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
0 0 6.000 10%
6.000 600 44.000 11%
50.000 5.440 En endavant 12%

EXERCICI 2016

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
0 0 6.000 9,50%
6.000 570 44.000 10,50%
50.000 5.190 En endavant 11,50%

 

TARIFA AUTONÒMICA (CATALUNYA) DE L’ESTALVI

EXERCICI 2015

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus
0 0 6.000 10%
6.000 570 44.000 11%
50.000 5.190 En endavant 12%

MÍNIMS

MÍNIM PERSONAL

2015 i 2016

2014

GENERAL 5.550 5.151
MAJORS 65 ANYS 6.700 6.069
MAJORS 75 ANYS 8.100 6.273
MÍNIM PER DESCENDENTS
PRIMER FILL 2.400 1.836
SEGON FILL 2.700 2.040
TERCER FILL 4.000 3.672
QUART FILL 4.500 4.182
MENOR DE 3 ANYS 2.800 2.244
MÍNIM PER ASCENDENTS
MAJORS 65 ANYS 1.150 918
MAJORS 75 ANYS 2.550 1.122
MÍNIM PER DISCAPACITAT
<= 65% 3.000 2.316
< 65% 9.000 7.038
ASSISTÈNCIA 3.000 2.316

DIETES I ASSIGNACIONS PER A DESPESES DE VIATGE

(Aquestes quantitats estan exemptes de tributació)

DESPESES LOCOMOCIÓ Transport públic Vehicle propi
Import justificat 0,19 €/quilòmetre
+ peatges i aparcaments
ESPANYA ESTRANGER
DESPESES ESTADA Import justificat Import justificat
MANUTENCIÓ pernoctant en  municipi diferent 53,34 €/dia 91,35 €/dia
MANUTENCIÓ sense pernoctar 26,67 €/dia 48,08 €/dia

Torna a dalt