Impost sobre el valor afegit

Model 370

Règim general i simplificat

Qui l’ha de presentar: empreses individuals i entitats en règim d’atribució de rendes (SCP, comunitats de béns, herències jacents) que tributen en règim general i simplificat d’IVA. La declaració del quart trimestre es fa amb el model 371.

Periodicitat: trimestral: 1 a 20 d’abril, 1 a 20 de juliol, 1 a 20 d’octubre i 1 a 30 de gener. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable.

Amb la presentació del model de l’últim trimestre s’ha de presentar el resum anual Model 390.

Torna a dalt