Impost sobre el valor afegit

Model 349

Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries

Qui l’ha de presentar: els empresaris i professionals que realitzin entregues i adquisicions intracomunitàries de béns i prestin o rebin serveis intracomunitaris.

Periodicitat: mensual dies 1 a 20 del mes següent, excepte mesos de juliol i agost que es presenta de l’1 al 20 de setembre i mes de desembre de 1 a 30 de gener. Si durant els quatre trimestres anteriors o l’actual no s’han superat 100.000 € d’entregues de béns que s’han de consignar a la declaració el període és trimestral: 1 a 30 de gener, 1 a 20 d’abril, 1 a 20 de juliol i 1 a 20 d’octubre. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable.

La presentació s’ha de fer en paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL, grans empreses i subjectes passius inscrits al Registre de devolució mensual.

Torna a dalt