Impost sobre el valor afegit

Model 340

Declaració informativa de les operacions incloses als llibres registre

Qui l’ha de presentar: subjectes passius inscrits al Registre de devolució mensual.

Periodicitat: mensual: 1 al 20 del mes següent, excepte mesos de juliol i agost que es presenta de l’1 al 20 de setembre i mes de desembre de 1 a 30 de gener. És obligatori presentar-la telemàticament.

Torna a dalt