Impost sobre el valor afegit

Model 303

Règim general

Qui l’ha de presentar: els empresaris i professionals persones físiques o jurídiques, entitats que actuïn com empresaris o professionals, i particulars que arrendin locals o béns mobles.

Periodicitat: mensual per les grans empreses (més de 6.010,24 € de volum d’operacions i per les empreses inscrites al Règim de devolució mensual), dies 1 al 20 del mes següent, excepte mesos de juliol i agost que es presenta de l’1 al 20 de setembre. Per a la resta la periodicitat és trimestral: 1 a 20 d’abril, 1 a 20 de juliol, 1 a 20 d’octubre i 1 a 30 de gener. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable.

Amb la presentació del model de l’últim mes o trimestre s’ha de presentar el resum anual Model 390.

La declaració s’ha de presentaren paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL, grans empreses i subjectes passius inscrits al Registre de devolució mensual.

Torna a dalt