Impost de patrimoni

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

Qui tingui una quota positiva o bé el valor dels seus béns i drets superi 2.000.000 €.

Mínim exempt Catalunya: 500.000 €.

DADES D’INTERÈS

TARIFA

Base liquidable Quota Resta base Tipus
0 0 167.129,45 0,21%
167.129,45 350,97 167.123,43 0,32%
334.252,88 877,41 334.246,87 0,53%
668.449,75 2.632,21 668.499,76 0,95%
1.336.999,51 8.949,53 1.336.999,51 1,37%
2.673.999,01 27.199,57 2.673.999,01 1,79%
5.347.998,03 74.930,45 5.347.998,03 2,21%
10.695.996,06 192.853,81 En endavant 2,75%

EXEMPCIONS

HABITATGE HABITUAL 300.000
EMPRESES INDIVIDUALS Si rendiment activitat >50% de la resta de rendes
PARTICIPACIONS EN ENTITATS Entitat ha de tenir activitat econòmicaParticipació individual >=5% ó al 20% amb grup familiarExercir funcions de direcció

Retribució funcions de direcció >50% de la resta de rendiments del treball i activitats

MODEL DEDECLARACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ

La declaració es presenta en el model 714 i el termini de presentació és de 2 de maig a 30 de juny. Si el 30 de juny és dissabte o festiu el termini finalitzi el següent dia laborable. Si es presenta per Internet el termini de presentació comença el 24 d’abril.

Torna a dalt