Gestió i control

Procediments comptables

Objectiu: Creació d’un manual on es defineixin els diversos passos que ha de seguir el departament comptable per registrar les operacions de l’empresa.

Aplicació

 1. Utilització del quadre de comptes proposat pel P.G.C, adaptat a les necessitats de l’empresa.
 2. Obertura de l’exercici.
 3. Registre de les operacions.
 4. Conciliació dels saldos bancaris.
 5. Determinar la gestió de les inversions.
 6. Establir les periodificacions.
 7. Control dels saldos de comptes a cobrar i a pagar.
 8. Tancament de l’exercici
 9. Preparació dels balanços.

Revisió

 • Interna, realitzada per la pròpia empresa.
 • Externa, Auditoria de comptes..

AMORTITZACIONS I QUADRES D’AMORTITZACIÓ

Objectiu: Quantificar la pèrdua de valor dels actius de l’immobilitzat (maquinaria, edificis, vehicles, programes informàtics, etc.)

 1. Coeficients d’amortització lineal segons taules oficialment aprovades. http://www.individual.efl.es/ActumPublic/ActumG/MementoDoc/MF2012_Coeficientes%20anuales%20de%20amortizacion_Anexos.pdf
 2. Percentatge constant sobre el valor pendent d’amortitzar.
 3. El mètode dels números dígits.
 4. Aplicació d’un  pla específic acceptat per l’administració.
 5. En el cas d’empresaris individuals que tributen al règim d’estimació directa simplificada o estimació objectiva (mòduls), l’amortització serà de forma lineal i segons el que determina la llei de renda. ( Mirar link anterior )
 6. En els quadres d’amortització identificarem els bens amortitzables, el seu cost i la seva entrada en funcionament,amb els seus corresponents plans d’amortització per poder conèixer les quantitats del període escollit a comptabilitzar com a despesa, i el seu valor net en cada període.

TANCAMENT DE L’EXERCICI

Objectiu: Fer un control de la informació comptable i determinar el resultat empresarial segons les normes establertes.

Passos i comprovacions a seguir per poder realitzar el tancament comptable:

 1. Conciliacions bancàries, de caixa, clients, proveïdors, creditors.
 2. Conciliacions de préstecs, crèdits, lísings.
 3. Traspàs de deutes llarg/curt termini.
 4. Periodificacions.
 5. Regularització d’existències.
 6. Control de les despeses de personal.
 7. Control de les declaracions fiscals  mensuals,trimestrals i anuals i la seva correcta comptabilització.
 8. Control de les inversions i les amortitzacions comptabilitzades.
 9. Calcular i comptabilitzar les provisions.
 10. Subvencions de capital.
 11. Determinar les correccions fiscals necessàries establir la base imposable a partir del resultat comptable.
 12. Càlcul de l’impost de societats.
 13. Analitzar la situació econòmica i financera de l’empresa i establir els objectius a curt i llarg termini.
 14. Planificar la situació fiscal.

Torna a dalt