Gestió i control

Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del terrorisme

Normativa aplicable: Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Subjectes obligats:

Els subjectes obligats segons l’article 2.1 de l’esmentada Llei són els següents:

a) Les entitats de crèdit

b) Les entitats asseguradores autoritzades per operar en el ram de vida i els corredors d’assegurances quan actuïn en relació amb assegurances de vida o altres serveis relacionats amb inversions, amb les excepcions que s’estableixin per reglament.

c) Les empreses de serveis d’inversió.

d) Les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i les societats d’inversió la gestió de les quals no estigui encomanada a una societat gestora.

e) Les entitats gestores de fons de pensions.

f) Les societats gestores d’entitats de capital de risc i les societats de capital de risc la gestió de les quals no estigui encomanada a una societat gestora.

g) Les societats de garantia recíproca.

h) Les entitats de pagament.

i) Les persones que exerceixin professionalment activitats de canvi de moneda.

j) Els serveis postals respecte de les activitats de gir o transferència.

k) Les persones dedicades professionalment a la intermediació en la concessió de préstecs o crèdits, així com les persones que, sense haver obtingut autorització com a establiments financers de crèdit, desenvolupin professionalment alguna de les activitats a què es refereix la disposició addicional primera de la Llei 3/1994, de 14 d’abril, per la qual s’adapta la legislació espanyola en matèria d’entitats de crèdit a la segona Directiva de coordinació bancària i s’introdueixen altres modificacions relatives al sistema financer.

l) Els promotors immobiliaris i els qui exerceixin professionalment activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles.

m) Els auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals.

n) Els notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles.

ñ) Els advocats, procuradors o altres professionals independents quan participin en la concepció, realització o assessorament d’operacions per compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles o entitats comercials, la gestió de fons, valors o altres actius, l’obertura o gestió de comptes corrents, comptes d’estalvis o comptes de valors, l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió d’empreses o la creació, el funcionament o la gestió de fideïcomisos («trusts»), societats o estructures anàlogues, o quan actuïn per compte de clients en qualsevol operació financera o immobiliària.

o) Les persones que amb caràcter professional i d’acord amb la normativa específica que en cada cas sigui aplicable prestin els serveis següents a tercers: constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o secretaria d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi les funcions esmentades; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fideïcomissari en un fideïcomís («trust») exprés o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi les funcions esmentades; o exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat i estiguin subjectes a requisits d’informació conformes amb el dret comunitari o a normes internacionals equivalents, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.

p) Els casinos de joc.

q) Les persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos.

r) Les persones que comerciïn professionalment amb objectes d’art o antiguitats.

s) Les persones que exerceixin professionalment les activitats a què es refereix l’article 1 de la Llei 43/2007, de 13 de desembre, de protecció dels consumidors en la contractació de béns amb oferta de restitució del preu.

t) Les persones que exerceixin activitats de dipòsit, custòdia o transport professional de fons o mitjans de pagament.

u) Les persones responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d’atzar respecte de les operacions de pagament de premis.

v) Les persones físiques que realitzin moviments de mitjans de pagament, en els termes que estableix l’article 34. w) Les persones que comerciïn professionalment amb béns, en els termes que estableix l’article 38.

x) Les fundacions i associacions, en els termes que estableix l’article 39.

y) Els gestors de sistemes de pagament i de compensació i liquidació de valors i productes financers derivats, així com els gestors de targetes de crèdit o dèbit emeses per altres entitats, en els termes que estableix l’article 40.

Què s’entén per blanqueig de capitals i per finançament del terrorisme?

Es consideraran blanqueig de capitals les següents activitats:

a) La conversió o la transferència de béns, coneixent que els esmentats béns procedeixen d’una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva, amb el propòsit d’ocultar o encobrir l’origen il·lícit dels béns o d’ajudar a persones que estiguin implicades a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes.

b) L’ocultació o l’encobriment de la naturalesa, l’origen, la localització, la disposició, el moviment o la propietat real de béns o drets sobre béns, coneixent que els esmentats béns procedeixen d’una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.

c) L’adquisició, possessió o utilització de béns, coneixent, en el moment de la recepció dels mateixos, que procedeixen d’una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.

d) La participació en alguna de les activitats esmentades en les lletres anteriors, l’associació per cometre aquest tipus d’actes, les temptatives de perpetrar-les i el fet d’ajudar, instigar o aconsellar a algú per realitzar-les o facilitar la seva execució.

Existirà blanqueig de capitals encara que les conductes descrites en les lletres precedents siguin realitzades per la persona o persones que van cometre l’activitat delictiva que hagi generat els béns.

S’entendrà per béns procedents d’una activitat delictiva tota mena d’actius que l’adquisició o possessió dels quals tingui el seu origen en un delicte, tant materials com immaterials, mobles o immobles, tangibles o intangibles, així com els documents o instruments jurídics amb independència de la seva forma, incloses l’electrònica o la digital, que acreditin la propietat dels esmentats actius o un dret sobre els mateixos, amb inclusió de la quota defraudada en el cas dels delictes contra la Hisenda Pública.

S’entendrà per finançament del terrorisme el subministrament, el dipòsit, la distribució o la recollida de fons o béns, per qualsevol mitjà, de manera directa o indirecta, amb la intenció d’utilitzar-los o amb el coneixement de que seran utilitzats, íntegrament o en part, per a la comissió de qualsevol dels delictes de terrorisme tipificats en el Codi Penal.

Es considerarà que existeix blanqueig de capitals i/o finançament del terrorisme encara que el subministrament o la recollida de fons o béns s’hagin desenvolupat en el territori d’un altre Estat.

Que està obligat a fer el subjecte obligat?

El subjecte obligat ha de realitzar les següents accions:

–  Nomenar un representant per parlar amb el SEPBLAC

–  Crear un Òrgan de Control Intern que es reuneixi periòdicament i que s’encarregui de mantenir format el personal en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i que comenti els possibles casos de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme que es puguin dur a terme en el negoci.

–  Redactar un manual de procediments per actuar davant del Blanqueigs de Capitals i el Finançament del terrorisme adoptant les mesures de diligència deguda.

–  Informar al SEPBLAC periòdicament de les operacions sospitoses de blanqueig de capital o finançament del terrorisme. En cas que no es produeixin operacions sospitoses s’haurà d’informar de forma negativa.

–  Sotmetre les mesures adoptades per la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme a una auditoria d’un extern. No obstant això, en els dos anys successius a l’emissió de l’informe podrà aquest ser substituït per un informe de seguiment emès per l’expert extern, referit exclusivament a l’adequació de les mesures adoptades pel subjecte obligat per solucionar les deficiències identificades.

Quines són les mesures de diligència deguda?

El subjecte obligat ha d’identificar el titular real de les activitats a negociar abans d’iniciar les relacions de negocis. Així doncs, serà necessària la següent informació:

–  Persones físiques:

  • Document Nacional d’Identitat, permís de residència, passaport o document d’identitat vàlid en el país de procedència que incorpori fotografia del titular.
  • Poders i identitat de les persones que actuïn en el seu nom.

–  Persones jurídiques:

  • Escriptura de constitució en la qual consti fefaentment la seva denominació, forma jurídica, domicili i objecte social.
  • Número d’Identificació Fiscal (NIF)
  • Escriptures d’apoderament de les persones que actuïn en nom seu així com documents identificatius d’aquestes.
  • Estructura accionarial o de control de l’entitat

De tota la documentació facilitada per el client se’n guardarà una còpia durant un període mínim de 10 anys des de l’execució de l’operació. En cas que el client actués en nom d’un tercer, s’haurà d’obtenir informació suficient per tal d’identificar tant la identitat d’un com la de l’altre.

 

Torna a dalt