Gestió i control

Obligacions comptables

d'acord a la normativa fiscal

Tot empresari ha de portar una comptabilitat ordenada, adequada a la seva activitat, i tenir tots els llibres oficials obligatoris totalment diligenciats i legalitzats.

SOCIETATS MERCANTILS

 1. Llibre diari
 2. Llibre d’inventaris i comptes anuals.
 3. Llibres IVA
 4. Llibre d’actes.
 5. Llibre d’accions nominatives (S.A )
 6. Llibre de socis ( S.L , excepte les unipersonals )
 7. Llibre de contractes ( S.L unipersonals )

EMPRESES INDIVIDUALS, AUTÒNOMS, SOCIETATS CIVILS I COMUNITATS DE BENS.

Activitats en estimació directa modalitat normal

 1. Llibre diari.
 2. Llibre inventaris i comptes anuals.
 3. Llibre IVA (si correspon)

Activitats en estimació directa modalitat simplificada

 1. Llibre registre de vendes i ingressos.
 2. Llibre registre compres i despeses.
 3. Libres de bens d’inversió
 4. Llibre IVA (si correspon).

 Activitats en estimació objectiva (mòduls)

 1. Llibre de bens d’inversió ( només els que dedueixen amortitzacions )
 2. Llibre de vendes i ingressos .
 3. Llibres IVA si correspon.

Activitats no mercantils (professionals, agrícoles, artístiques, esportives… )

Activitats agrícoles, esportives i artístiques en estimació directa normal i simplificada.

 1. Llibre de vendes i ingressos.
 2. Llibre de compres i despeses.
 3. Llibre de bens d’inversió.
 4. Llibres IVA ( si correspon )

Activitats agrícoles en estimació objectiva (mòduls)

 1. Llibre de bens d’inversió,( només pels que dedueixin les amortitzacions )
 2. Llibre de vendes i ingressos (en el cas que el rendiment es determini segons el volum d’operacions )
 3. Llibres IVA ( si correspon )

Activitats professionals en estimació directa normal i simplificada

 1. Llibre de vendes i ingressos
 2. Llibre de compres i despeses.
 3. Llibre de bens d’inversió
 4. Llibre de provisions i suplerts.
 5. Llibres IVA ( si correspon)

COOPERATIVES

 1. Llibre diari
 2. Llibre d’inventaris i comptes anuals.
 3. Llibres IVA
 4. Llibre d’actes.
 5. Llibre de socis, associats, col·laboradors i aportacions de capital (cooperatives ).

SATS

 1. Llibre diari
 2. Llibre d’inventaris i comptes anuals.
 3. Llibres IVA
 4. Llibre d’actes.

FUNDACIONS

 1. Llibre diari
 2. Llibre d’inventaris i comptes anuals.
 3. Llibres IVA
 4. Llibre d’actes.

ASSOCIACIONS ( excepte les no obligades a presentar impost de societats )

 1. Llibre diari
 2. Llibre d’inventaris i comptes anuals.
 3. Llibres IVA
 4. Llibre d’actes.

Torna a dalt