Gestió i control

El quadre de comandament

Objectiu: Establir un sistema que ens informi de l’evolució dels aspectes fonamentals del negoci als efectes de  controlar la gestió i prendre decisions.

 1. Elecció del sistema d’indicadors, que ens mostraran com ens veiem nosaltres mateixos i també com ens veuen els demes.
 2. Indicadors financers.
  Rendibilitat econòmica
  Rendibilitat financera
  Valor econòmic afegit
  Costos fixos/costos totals
  Quota mercat any n/Quota de mercat any n-1
  Ingressos/total actiu
  Liquiditat
  Solvència
  Endeutament
  Beneficis abans impostos/numero mig de treballadors
 3. Indicadors per mesurar els clients.
  Clients perduts/clients
  Devolucions/ventes totals
  Qüestionaris
  Numero de clients
  Nous clients
  Quota de mercat
  Antiguitat dels clients
 4. Indicadors per mesurar els processos interns.
  Productes defectuosos/Total productes
  Entregues amb retràs/total entregues
  Costos errors/ventes
  Reclamacions/comandes
 5. Indicadors de l’aprenentatge i el creixement.
  Suggeriments per treballador
  Personal amb retribució variable/total plantilla
  Hores absentisme/total hores

Torna a dalt