Gestió i control

Cobraments i pagaments SEPA

El 1 de febrer de 2014 va entrar en vigor el Reglament CE 260/2012, la normativa europea SEPA que estableix una zona d’unificació de pagaments bancaris amb l’objectiu de garantir-los i homogeneïtzar-los, amb la finalitat de transmetre major tranquil·litat, seguretat i fiabilitat.

Que és SEPA?

SEPA és la zona en la qual els ciutadans, les empreses i altres agents econòmics poder fer i rebre pagaments en euros, amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, amb independència de la seva ubicació i de que aquests pagaments impliquin o no processos transfronterers.

A quins països i quins productes afecta SEPA?

La normativa SEPA afecta a 33 països: els països membres de la Unió Europea, Suïssa, Mònaco, Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Afecta a les transferències, els càrrecs en compte i el pagament amb targetes de crèdit

Què és una transferència SEPA?

És una transferència en euros amb destinació i origen a qualsevol dels països de la zona SEPA (inclosos els pagaments amb origen i destí Espanya). El número de compte del Beneficiari s’identifica amb l’IBAN (Número Internacional de Compte Bancari) i també s’haurà d’identificar el Banc mitjançant el codi BIC (Número de compte Bancari Internacional).

Les transferències s’han de realitzar mitjançant la norma 34.14 o XML ISO 20022.

Què és un dèbit directe SEPA?

És un sistema de cobrament que permet fer cobraments en euros, carregant al compte del deutor a qualsevol dels països de la zona SEPA. El número de compte del deutor (inclosos els cobraments a dintre d’Espanya) s’ha d’identificar amb l’IBAN i l’identificador del banc del deutor és el codi BIC.

Hi ha dues modalitats: la modalitat bàsica (CORE) i la modalitat empresarial (B2B). No es necessari escollir entre una o l’altra sinó que es poden realitzar operacions mitjançant CORE i mitjançant B2B.

Característiques

Modalitat Bàsica (CORE)

Modalitat empresarial (B2B)

Emissor i deutor

Poden ser particulars, empreses o autònoms Han de ser empreses o autònoms. Mai particulars

Permet incorporar les normes actuals

Les normes 19, 32 i 58 Les normes 19, 32 i 58

Ordres de domiciliació o mandats

Serveixen els actuals mandats. El creditor els ha de guardar per un període de 14 mesos des de l’últim dèbit en compte Han de signar-se nous mandats indicant que es tracta de la modalitat B2B. El creditor els ha de conservar.

Autorització del deutor

El banc carregarà el dèbit al compte del deutor i si aquest no està d’acord el podrà retornar en els terminis establerts Abans de realitzar el càrrec el banc demanarà autorització expressa al deutor. Un cop aquest accepti es realitzarà el càrrec. Per operacions recurrents es pot preautoritzar.

Termes devolució rebuts

No es modifiquen els terminis de devolució: 58 dies amb ordre de domiciliació o 13 meses sense ordre de domiciliació. El termini de devolució és de 2 dies. Un cop el deutor ha acceptat el càrrec no es pot retornar.

Format del fitxer

19-14 CORE SEPA 19-44 B2B SEPA

Anticipació per portar al banc el dèbit

Mínim de 4 dies hàbils (si són recurrents) o de 7 dies hàbils (si és el primer dèbit) Mínim de 3 dies

La migració a normativa SEPA dels dèbits en comptes té les següents dates límit, en funció de la Operativa actual:

–  Si esteu fent servir la norma 19 heu de realitzar el canvi a modalitat CORE o B2B abans del febrer de 2014.

–  Si esteu fent servir la norma 32 o 58 heu de realitzar el canvi a modalitat CORE o B2B abans del febrer de 2016.

Torna a dalt