Gestió i control

Auditoria i revisió de comptes

Objectiu: Control de  la comptabilitat d’una entitat per un expert independent  ( Auditor ).

  1. Caràcter legal (una norma legal en determina la obligatorietat )
  2. Caràcter voluntari (quan l’empresa de forma voluntària vol verificar els seus comptes per una persona externa).

Obligatorietat legal de realitzar auditoria

En general estan obligades a auditar, les societats que durant dos exercicis consecutius a data de tancament, superin almenys dos d’aquests tres límits:

  1. Import total actiu superi els 2.850.000 euros
  2. L’import de la xifra de negocis superi ells 5.700.000 euros.
  3. El numero mig de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50.

A més hi ha altres requisits que obliguen a una empresa a auditar-ne encara que no compleixi els límits: rebre subvencions o celebrar contractes amb entitats publiques per import superior a 600.000 euros en un exercici.

Torna a dalt